Антитръст

Консултантска компания Trivia Legal Advice извършва следните дейности:

 • Правни и икономически анализи в областта на:
 • забранените споразумения, решения и съгласувани практики на предприятия и сдружения от предприятия
 • злоупотребата с монополно и господстващо положение на предприятия
 • концентрациите между предприятия
 • Предоставя всякакъв вид консултации във връзка с прилагането на Закона за защита на конкуренцията и по-конкретно отнасящи се до:
 • забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • групово освобождаване от забраната
 • споразумения с незначителен ефект
 • прилагане на Програмата за освобождаване от санкция и намаляване на санкции по ЗЗК
 • форми на злоупотреба с монополно и господстващо положение
 • концентрации между предприятия – сливания, вливания, придобиване на контрол, създаване на съвместни предприятия
 • Правила за поемане на задължения при връчени твърдения за извършени нарушения по глава ІІІ и ІV от Закона за защита на конкуренцията и чл. 101 и 102 от Договора за функциониране на Европейския Съюз
 • Обучение във връзка с поведението на предприятията при извършване на проверка на място от КЗК (претърсване и изземване на доказателства)
 • Консултации при изготвянето на необходимите уведомления, искания, становища, възражения и др., свързани с горните дейности.

 

Съдът на ЕС (разширен състав) постанови решение, с което отмени Решение 2003/5/ЕО на ЕК по делото Натриев карбонат — Solvay, CFK, поради неосигурено право на защита

Важно решение на Съда на ЕС относно онлайн продажбите на луксозни козметични продукти по случая Pierre Fabre v. Autorité de la Concurrence (case C-439/09)

КЗК се е произнесла с решение (№ 1556 от 10.11.2011г.), в което е изложила някои интересни разсъждения относно приложимостта на ЗЗК и ДФЕС.