За Нас

Trivia Legal Advice се състои от специалисти работили повече от 10 години в сферата на защита на конкуренцията с богат опит в анализите, свързани с антитръстовото законодателство (забранени споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотреба с господстващо положение), концентрациите между предприятия, нелоялната конкуренция и обществените поръчки.

 

 

Румяна Ангелова Карлова

Румяна Карлова

Позиция: Собственик/Управител

e-mail: r.karlova@legatri.bg

Образование:

Магистър по право- Софийски Университет “Климент Охридски”, 1990;

Магистър по Европейска интеграция – Нов Български Университет, съвместна програма с Център за Европейски изследвания и Колеж за Европейско право, Брюж, Белгия.

Kвалификациии курсове:

Обучение в Колежа за Европа, Брюж, Белгия, 1998

Практика в IV-та Генерална Дирекция по Конкуренция на Европейската Комисия, 1995

Обучение в националния орган по конкуренция на Германия (Bundeskarttellamt) 1992

Професионален опит:

Член на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)

Директор на Дирекция „Забранени споразумения, решения и съгласувани практики. Секторни анализи” (КЗК)

Директор на Дирекция “Правни и икономически анализи” (КЗК)

Началник отдел “Юридически” (КЗК)

Експерт в Направление “Монополи и злоупотреба с монополно положение” (КЗК)

Допълнителни дейности:

Арбитър в Международния Търговски Арбитражен съд – София

Председател на Етичната комисия към Националния съвет по саморегулация

Консултант в списание „Търговско и конкурентно право” на ИК „Труд и право”

Публикации:

„Новата правна уредба за защита на конкуренцията”, ИК „Труд и право”, ISBN: 978-954-608-162-9, 2009, съавтор

Нарушения на забраната за злоупотреба с господстващо положение в сферата на естествените монополи (чл. 21 от ЗЗК) – сп. „Търговско и облигационно право“, бр. 4/2015г.

Преюдициално запитване по дела, свързани с прилагането на антитръстови правила – сп. „Търговско и облигационно право“, бр. 6/2014г.

Търговски съобщения за намаляване на цени и въздействието им върху потребителското търсене – сп. „Търговско и конкурентно право“, бр. 5/2011г.

„Налагане на временни мерки в областта на нелоялната конкуренция. Забрана и спиране разпространението на реклама” – сп. “Търговско и конкурентно право”, бр. 19/09

„Свободните професии и правото на конкуренция” – сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 1/2007г.

Монография на тема: “Забранени споразумения, решения и съгласувани практики в българското конкурентно право и хармонизация с европейските правила по конкуренция” – издание на Института за икономическо политика, 2000г.

“Дефиниране на географския пазар в рамките на контрола върху концентрациите по ЗЗК” – сп. “Труд и право”, бр. 1/2000

“Критерии, използвани при анализ на господстващо положение на предприятия” – притурка към в. “Икономически живот”, бр. 44/96

Професионален опит и сфери на дейност:

Забранени споразумения и съгласувани практики

Злоупотреби с монополно и господстващо положение

Икономически и правни анализи при сливания и вливания на дружества

Нелоялна конкуренция

Обществени поръчки

 Езици: Английски, Немски, Руски, Български – майчин

 


Радостина Емилова Георгиeва

Радостина ГеоргиеваПозиция: Старши консултант/Финансов Мениджър

e-mail: r.georgieva@legatri.bg

Образование: Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – София  Магистър по икономика и финанси, 1998

Външен експерт в списъка на Агенцията по обществени поръчки (АОП) – номер: BE-1360

Kвалификации и курсове:

„Европейскo конкурентно право и политика” – Програма Фар,  2001 – 2002

 „Едностранен отказ от търговия и съществени съоръжения” – Federal Trade Commission, 2003

„Държавни помощи” – Международен институт – Маастрихт – Холандия, 2005

„Сливания и съвместни предприятия” – Европейска Комисия – Главна дирекция Конкуренция – Белгия,  2006 г

„Финансово управление на фирмата” – Издателски комплекс Труд и право” – Ирландия, 2010

“Новите моменти в правната уредба на обществените поръчки” – Издателски комплекс Труд и право” – София, 2012

„Новият закон за обществените поръки” – Lega Consulting – София, 2016

Публикации:

„Значение на икономическите анализи използвани в конкурентното право”,  сп. „Търговско и конкурентно право”, 2011

“Хищническо ценообразуване”, сп. “Търговско и конкурентно право”, 2011

 

Професионален опит и сфери на дейност:

Обществени поръчки

Икономически и правни анализи при сливания и вливания на дружества

Злоупотреби с монополно и господстващо положение

Нелоялна конкуренция

Забранени споразумения и съгласувани практики

 Езици: Английски, Немски, Български – майчин

 


Ивайло Димитров Георгиeв

Ивайло Георгиев

Позиция: Външен консултант

e-mail: i.georgiev@legatri.bg

Образование: Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет

Магистър по право, 2002

Външен експерт в списъка на Агенцията по обществени поръчки (АОП) – номер: BE-1359

Kвалификации и курсове:

„Практическо приложение на Закона за обществените поръчки”,  Център по европейско обучение ООД, 2010

 „Практически въпроси на управлението на обществените поръчки”, Национален институт по обществени поръчки, 2010

„Новите моменти в правната уредба на обществените поръчки”, Национален консултантски център „Решение” ООД, 2012

„Практика и нови моменти по прилагане на Закона за обществените поръчки.”,  ТБМ Консултинг ООД, 2013

“Последни промени в Закона за обществените поръчки. Практика на АОП, КЗК, ВАС”, Лега Консултинг, 2014

„Последни промени в Закона за обществените поръчки. Практика на Агенция по обществени поръчки, Комисия за защита на конкуренцията, Върховен административен съд”,  Лега Консултинг ООД , 2016

Професионален опит и сфери на дейност:

Обществени поръчки

 Езици: Английски, Български – майчин