Специализирани консултации

case-specific-adviceФирмата предоставя и специализирани консултации по проблеми, свързани с конкуренцията в секторите:

Енергетика – проблеми свързани с либерализацията на пазарите за електрическа енергия и природен газ и проблемите относно прилагане на правилата за конкуренция, прилагане на разпоредбите на Третия енергиен рпакет, и на Регламент(ЕС) № 1227/2011относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

Финансов сектор – проблеми свързани с прилагането на Регламента РЕГЛАМЕНТ  (ЕС) 2015/751 относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти.

Цифрова икономика – Проблеми за конкуренцията при onlineтърговията и геоблокирането.

ЖП транспорт-проблеми свързани с прилагането на Директива 2012/34/ЕСза създаване на единно европейско железопътно пространство чрез отваряне на жп пазараза конкуренция.

Селско стопанство – проблеми свързани с въвеждането на пазарни отношения в сектора и прилагането на регламент за организация на селскостопанските пазари, който урежда механизмите за управление на пазарите по групи селскостопански продукти и определя начина за прилагане на правилата за конкуренция при производството и реализацията на различните групи селскостопански продукти. Включително и прилагане на Насоки за прилагането на конкретните правила, определени  в членове 169, 170 и 171 от Регламента за установяване на обща организация на пазарите за селскоктопански продукти (Регламента за ООП), за секторите на маслиновото масло,  говеждото  и  телешкото  месо  и  полските  култури.